Projektet Perlekæden

Perlekæden er et projekt der er forankret i Jystrups Helhedsplan og omfatter en samlet udviklingsplan for området omkring Søholmskolen og den tilhørende Pedelbolig, Søhestens SFO’er, Børnenes Hus samt Aktivitetshuset, Søholmhus & Idrætsanlægget i Jystrup.

Søholmskolen med de omkringliggende institutioner og fritidsaktiviteter udgør et centralt omdrejningspunkt i Jystrups hverdagsliv. I takt med byens befolkningstilvækst ønsker borgerne at der sker en udvikling af de nuværende faciliteter, samt at det sker med udgangspunkt i en samlet udviklingsplan for området.

Skitseprojektet Søholmhus fra 2015 beskriver den indledende fase, på vej mod en samlet plan for opdatering af faciliteterne, der tilgodeser alle nuværende interessenter, samt et antal tilkendegivende interessenter, der ikke kan benytte faciliteterne som de er i dag.

Næste del af projektet er startet i 2017, i samråd med kommunens Skole- / Børnecenter og derved med Søholmskolen og institutionerne som omdrejningspunkt. I denne del af projektet inddrages alle interessenter yderligere i forhold til at sikre den bedst mulige udnyttelsesgrad, mellem den eksisterende bygningsmasse- og de nye faciliteter der ønskes opført, samt re-aktualisering af de eksisterende.

Et nyt og større bevægelsesrum skal erstatte den nuværende gymnastiksal og derved åbne op for helt nye anvendelsesmuligheder, både i og uden for skoletiden. Skolens Pedelbolig foreslås anvendt af Jystrups nye Junior- & Ungdomsklub, samt til forskellige inde- og udendørs læringsrum, der hver især skal understøtte projektets greb omkring ”Perlekæden”.

Fokuspunkter 2017/18

Bestyrelsen arbejder for øjeblikket med følgende indsatser, som har til formål at involverer endnu flere borgere og interessenter i projektet:

  1. Udarbejdelse af en samlet udviklingsplan for området, som er faseopdelt, med udgangspunkt i realisering af mindre konkrete projekter, herunder etablering af Junior- & Ungdomsklub i pedelboligen
  2. Revidering og tilpasning af nuværende skitseforslag angående nyt multihus
  3. Udarbejdelse af organisations- og drift modeller for multihuset

Projektgrupperne

For at kunne realisere et projekt af Perlekædens størrelse, er der nødt til at være forskellige arbejdsgrupper, der fokuserer på konkrete, forskelligartede projektopgaver. Da opgavernes fokus også varierer over tid, forsøger styregruppen (bestyrelsen) løbende at tilpasse antallet af arbejdsgrupper, således at der hele tiden er fremdrift i det samlede projekt.

I henhold til projektplanen er der nu nedsat 3 projektgrupper, der drives af bestyrelsens medlemmer. Ønsker du at deltage i en af nedennævnte gruppers arbejde, hører vi naturligvis meget gerne fra dig i bestyrelsen :-)

Aktivitetsgruppen

Ragnhild er tovholder og Henrik hjælper med at drive gruppen der har til formål at få oprettet Junior- & Ungdomsklub i skolens tilhørende pedelbolig. Der skal fastsættes en dato for opstart og der skal etableres en forældregruppe der understøtter og deltager i klubbens aktiviteter. Dernæst skal huset klargøres til relevante aktiviteter der forventes igangsat inden jul 2017.

Finansieringsgruppen

Niels er tovholder og Tommy og Kurt hjælper med at drive gruppen der har til formål at følge op på bestyrelsens budgetforslag, sendt til kommunen i forsommeren 2017. Ligeledes udarbejder gruppen ansøgning om midler fra Helhedsplanpuljen i Landsbyforum, til realisering af aktiviteter i Jystrups Helhedsplan der vedrører Søholmhus-projektet. Dernæst skal der etableres kontakt til en fundraiser konsulent der kan bistå gruppens arbejde med ansøgning om yderligere fondsmidler (LOA, Realdania, Mærsk, etc.).

Kommunikationsgruppen

Lasse er tovholder og Sanne og Lone hjælper med at drive gruppen der har til formål er at styrke foreningens kommunikation om igangværende-, samt kommende projektaktiviteter. Hjemmesiden skal opdateres og der skal etableres en løbende informationsstrøm til foreningens medlemmer. Ligeledes har gruppen til formål at hverve nye medlemmer, gennem arrangementer i samarbejde med projektets interessenter. Sidst men ikke mindst er gruppen ansvarlig for fremdrift og dialog med arkitekterne.

Finansiering & Drift

Ny bygningsmasse søges finansieret med lokal opbakning, samt ved tilskud fra Ringsted Kommune, LOA, Realdania og andre større investorer. Anlægsprisen er baseret på opførelse af en bæredygtig bygningsmasse, hvor driftsomkostninger og energiforbrug ligger et godt stykke under tilsvarende nyopførte bygninger og anlæg.

I forbindelse med Skitseprojekt 2017 arbejdes der sideløbende på projektets samlede finansieringsplan. Indtil videre har foreningen Søholmhus etableret og modtaget årskontingent fra medlemmerne, samt positive tilkendegivelser fra alle Interessenter, Ringsted Kommune og Lokale & Anlægsfonden.

Projektets Vision

Visionen med ”Perlekæden” er at skabe en naturlig sammenhæng mellem alle de forskellige interessenter der benytter områdets faciliteter i dag, samt dem som ønsker at anvende faciliteterne i fremtiden. Synergien ved at bringe interessenterne tættere sammen er til gavn for landsbyens sammenhængskraft og har ligeledes vist sig at være fremmende for det lokale engagement.

”Perlekæden” binder inde- og udearealer sammen på en moderne måde, der åbner op for helt nye anvendelsesmuligheder for en lang række interessenter, herunder skole, institutioner og foreningsliv. Visionen giver derved borgerne nye rekreative muligheder og understøtter ligeledes arbejdet med klyngedannelser, på tværs af kommunens bygrænser.

Historien kort fortalt

Begrebet ”Fremtidens Mødested” er blevet formet gennem en længere årrække og har rødder helt tilbage i arbejdet, der blev udført i forbindelse med udviklingsprojekterne ”Jystrup Bevæger Sig”, ”Landsbyprojektet - Jystrup For Fremtiden”, ”DM i Foreningsudvikling” samt andre lignende tiltag.

Alle udviklingsprojekterne har været – og er stadig drevet af borgerne i Jystrup og omegn. I dag drives projekterne dog gennem Foreningen Søholmhus, under betegnelsen ”Perlekæden”, som er ét projekt der samler en række delprojekter (perler), der understøtter den samlede vision for hele området omkring Skjoldenæsvej 63 – 72 i Jystrup.

For kronologisk information om projektaktiviteterne igennem tiden, henvises til forsiden.