Forside – Seneste Nyt

Oktober 2021

Artikel i Dagbladet: Politikere er lydhøre overfor det videre arbejde med planerne om et landsbyhus i Jystrup: Borgergruppe vil slå et slag for landsbyhus - politikere er lydhøre - sn.dk - Ringsted

September 2021

Bestyrelsen er nedlagt og projektledelsen overdrages til en ny arbejdsgruppe.
Henvendelser til arbejdsgruppen kan rettes til Louise Frimann på 40 37 35 41 eller louisefrimann@hotmail.com.

August 2021

Invitation til generalforsamling tirsdag den 17. august 2021
Læs mere her

August 2019

Projektgruppen og hovedinteressenterne har afholdt det første møde med Carl Edward Tronhjem fra vej- og ejendomscentret samt Frank Nielsen fra teknik- og Miljøcentret. Mødets formål var at forventningsafstemme de forskellige interesser der knytter dig til Søholmskolen og de øvrige institutioner, samt kommunens projekt ”kloge kvadratmeter”.

April 2019

Frafald af nøglepersoner og manglende dokumentation om den forudgående proces, har medført at projektet nu bliver genstartet via kommunens ejendomscenter. Der forelægger nu en aftale om hvorledes kommunen skal sikre at udviklingsprocessen fremadrettet dokumentereres!

Marts 2019

Mens vi venter på kommunen! Indenfor de seneste måneder, har projektgruppen modtaget nogle modsatrettede udmeldinger fra Ringsted kommune, der sår tvivl om den aftale vi har samarbejdet efter siden 2016. Vi står uforstående overfor dette og afventer tilbagemelding fra Teknik og Miljøcenteret - så der forhåbentlig kan skabes klarhed over den aftale, vi har med Ringsted kommune, samt hvad der ligger til grund for eventuelle ændringer fra deres side. Derefter vil bestyrelsen vurdere kommunens tilbagemelding, i forhold til at fortsætte det tidskrævende arbejde med projektet. Bestyrelsen har besluttet at sætte alle øvrige aktiviteter på pause - indtil der foreligger en afklaring i forhold til ovenstående. Generalforsamlingen, der ellers var fastsat til den 12. marts, udsættes af samme årsag, indtil der er skabt klarhed over situationen.

Januar 2019

"Søholmhus Tillæg 2019" til Jystrup-Valsølilles oprindelige helhedsplan fra 2014 er netop udkommet: https://jystrup.dk/wp-content/uploads/2019/01/shh-tillæg-jystrup-valsølilles-helhedsplan-2019-1.pdf Tillægget beskriver blandt andet Søholmhus Projektets samlede faseplan med tilhørende aktiviteter.

December 2018

For nyligt afholdte vi møde med kommunens nye direktør for Skole- og Børnecentret, samt Skolecenterchefen - sammen med Søholmskolen og Børnenes Hus i Jystrup. Vi fremlagde status på projektet og havde en super konstruktiv dialog, med stor respekt for det arbejde der er udført i Jystrup, sammen med kommunen, gennem de seneste år. Næste skridt bliver at mødes lokalt og få lagt en plan for det videre samarbejde omkring Jystrups helhedsplan og dernæst vil relevante udvalg fra kommunen blive inviteret til en præsentation af projektet.

November 2018

Vi er i øjeblikket i dialog med styregruppen for Landsbyklyngen Søhøjlandet Sjælland. Vi drøfter muligheden for at samle kræfterne omkring de input, som er kommet fra klyngens temagruppe: ”Faciliteter, Idræt & Kultur” – men nu med et langt mere strategisk blik på klyngens faciliteter, end der hidtil har været gjort. Både Søholmhus og klyngekonsulenten anbefaler at temagruppen opstarter en strategisk kortlægning, i henhold til Lokale- & Anlægsfondens anbefalinger, for udviklingen af en facilitetsstrategi - der kan udmunde i nogle realiserbare planer som bygger på borgernes ønsker og behov i hele klyngen. Der er nedsat en opsamlingsgruppe på 4 personer, med en person fra hver landsby – Søholmhus repræsenterer Jystrup i gruppen.

Oktober 2018

HUSK at projektgruppen holder et åbent statusmøde hver måned - hvor igangværende og kommende projektaktiviteter drøftes. Mødet er åbent for alle - ingen tilmelding! Møderne afholdes den 2. tirsdag, hver måned i Jystrup Aktivitetshus fra kl. 19.00 – 20.30. Ønsker du at få et specifikt emne behandlet, skal du blot sende os lidt information på shh@soeholmhus.dk. - vi glæder os til at se dig :-)

September 2018

Klyngesamarbejdet Søhøjlandet Sjælland er kommet rigtig godt fra start og Søholmhus, der var oprindelig initiativtager til Jystrup-Valsølilles deltagelse i Landsbyklyngen, har naturligvis også deltaget aktivt i klyngens facilitetsgruppe, fra den blev etableret.

Klyngetanken er dybt forankret i Søholmhus projektet og vi opfordrer skoler, institutioner, foreninger og andre organisationer at deltage i klyngens fælles hjemmesideworkshop, mandag den 17. september kl. 18.30 på Vigersted skole. Tilmelding via Facebook.

Juni 2018

Godt nyt til alle!
Projektet har de sidste 6 måneder været hårdt ramt af stor udskiftning i Ringsted kommunes personale, men nu ser det endelig ud til at vi har fået hul igennem til forvaltningen igen, så vi kan komme videre med projektering, finansieringsplan, etc.
Første skridt bliver et opsamlingsmøde mellem projektets hovedinteressenter, som vi vil orientere nærmere om her på siden når det er blevet afholdt...

Generalforsamling 2018

Generalforsamling tirsdag den 27. marts 2018 kl. 19:00 i Aktivitetshuset
Læs referatet her

Januar 2018

Tilbud om ungdomsklub i Jystrup for 6. og 7. klasses elever.
Fremover vil Klub Jystrup være åben, hver mandag kl. 18.45 - 21.15 i Jystrup Aktivitetshus.
Klubben vægter medindflydelse højt og de unge bliver medbestemmende i forhold til indhold, aktiviteter og arrangementer.
De involveres i alt fra planlægning til udførsel samt evaluering af egne ideer og ønsker.
Søholmhus samarbejder med Klub Jystrup for at forbedre de unges forhold og vi ser dette som en unik mulighed for at involverer de unge i opdateringen af faciliteterne i Jystrup.
Vi håber at forældre og unge vil bakke op om tilbuddet, så vi sammen kan få skabt et hyggeligt værested for byens unge, hvor de kan mødes i trygge rammer.
Ringsted Ungdomsskoles opslag om Klub Jystrup kan læses her.

September 2017

I henhold til projektplanen er der nu nedsat 3 arbejdsgrupper, der drives af bestyrelsens medlemmer. Ønsker du at deltage i en af nedennævnte gruppers arbejde, hører vi naturligvis meget gerne fra dig - send en mail til shh@jystrup.dk - på forhånd tak for hjælpen :-)

Aktivitetsgruppen

Gruppens formål er at få oprettet Junior- & Ungdomsklub i skolens tilhørende pedelbolig. Der skal fastsættes en dato for opstart og der skal etableres en forældregruppe der understøtter og deltager i klubbens aktiviteter. Dernæst skal huset klargøres til relevante aktiviteter der forventes igangsat inden jul 2017.

Finansieringsgruppen

Gruppens formål er at følge op på bestyrelsens budgetforslag, sendt til kommunen i forsommeren 2017. Ligeledes udarbejder gruppen ansøgning om midler fra Helhedsplanpuljen i Landsbyforum, til realisering af aktiviteter i Jystrups Helhedsplan der vedrører Søholmhus-projektet. Dernæst skal der etableres kontakt til en fundraiser konsulent der kan bistå gruppens arbejde med ansøgning om yderligere fondsmidler (LOA, Realdania, Mærsk, etc.).

Kommunikationsgruppen

Gruppens formål er at styrke foreningens kommunikation om igangværende-, samt kommende projektaktiviteter. Hjemmesiden skal opdateres og der skal etableres en løbende informationsstrøm til foreningens medlemmer. Ligeledes har gruppen til formål at hverve nye medlemmer, gennem arrangementer i samarbejde med projektets interessenter. Sidst men ikke mindst er gruppen ansvarlig for fremdrift og dialog med arkitekterne.

Juni 2017

Som resultat af foreningens arbejde gennem det sidste års tid, indsendte bestyrelsen i går, et forslag til Ringsted kommune om at understøtte Søholmhus Projektet, med kr. 10 -15 mio. i regnskabsåret 2018. Materialet kan læses her…

April 2017

Bestyrelsen har netop afholdt møde med Lokale- & Anlægsfonden, angående medfinansiering af Søholmhus Projektet. Søholmhus Projekt Præsentationen der blev anvendt på mødet kan læses her…

Marts 2017

Foreningen inviterer medlemmer og øvrige interesserede til generalforsamling i Stalden, tirsdag den 28. marts kl. 19.00. Bestyrelsen vil blandt andet fortælle om fremdriften og de forestående tilpasninger af helhedsplanen samt udsigterne til realisering. Søholmhus Beretning 2016/17 kan læses her…

December 2016

En Glædelig Julehilsen :-)
Ringsted kommunes forvaltning har i løbet af efteråret udarbejdet et skitseforslag omkring udvidelse og fornyelse af Søholmskolens gymnastiksal, omklædnings- og badefaciliteter samt inddragelse af pedellens bolig til forskellige aktiviteter. Vi har løbende været inddraget og informeret i processen, der nu går ind i næste fase.
Til januar skal vi gense arkitekterne fra DGI Faciliteter og Lokaludvikling. De skal hjælpe os med at tilpasse helhedsplanen..., så den inddrager mulighederne i kommunens skitseforslag vedrørende skolen. Dernæst skal alle parter mødes og se på det samlede forslag.Med kommunens økonomiske opbakning til Jystrups helhedsplan begynder projektets finansieringsplan også så småt at tage form.
I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et lykkebringene nytår.
Julehilsen sendt til foreningens medlemmer, med status på Søholmhus Projektet kan læses her…

Juni 2016

Bliv betalende medlem

Der er nu åbent for, at man kan blive medlem af Søholmhus. Foreningen er oprettet, således vi kan vise der er opbakning til Søholmhus projektet. Det er vigtigt der kommer mange medlemmer med, og det koster kun 100 kr. per person per år, så de fleste kan være med. Da det er vigtigt vi kan vise omverdenen, at der er mange der støtter op, så indmeld gerne så mange I gerne vil betale for. I kan overføre kr. 100 per person (gerne for flere personer) til foreningens konto i Sparekassen Sjælland reg.nr. 5292 konto 0000137842. Husk at angive jeres navn(e), e-mail(s) og adresse i meddelelses feltet. Eventuelle spørgsmål kan rettes til Niels fra bestyrelsen.

Maj 2016

Søholmhus blev stiftet på generalforsamlingen den 9. maj 2016. Foreningens grundlag er blevet til på baggrund af en gruppe borgeres arbejde, for at give faciliteterne i Jystrup et samlet løft. Referat fra foreningens stiftende generalforsamling kan læses her…

November 2015

Hermed fremlægges arkitekternes og arbejdsgruppens skitseforslag, der tager højde for interessenternes pladsbehov, samt indbyggertal og befolkningstæthed i Jystrup området. Forslaget er IKKE et projekterings- eller byggeprojekt, hvor der er taget endelig stilling til placeringer, udseende eller materialevalg, men benyttes nu som helhedsplan for området, i den igangværende dialog med Ringsted kommune, fonde, interessenter, etc. Skitseforslaget kan læses her…

Oktober 2015

Kom og få en snak med bestyrelsen ved Jystrup Dagen 2015, hvor skitserne i det igangværende skitseprojekt også vil blive præsenteret. Plancherne der præsenteres på dagen kan ses her…

April 2015

Landsbyforum (Ringsted kommune) har bevilget penge til det igangværende skitseprojekt. Referatet fra Økonomiudvalget møde kan læses her…

Marts 2015

Hermed fremlægges den arkitektoniske grundmodel, der Illustrere mulige fysiske sammenhænge mellem de forskellige aktiviteter, i forhold til landskabet. Modellen kan ses her…

November 2014

Plan- og Boligudvalget i Ringsted Kommune har besluttet at indstille salget af Skjoldenæsvej 67 (Søholmhus) i Jystrup, indtil Byrådet har haft mulighed for at vurdere og gennemgå borgergruppens projektforslag.

Oktober 2014

Pressemeddelelsen ”Fremdrift i Søholmhus-Projektet” kan læses her…

September 2014

Det grafiske departement har i løbet af 2014 arbejdet målrettet på at få skitseret de samlede behov og ønsker i et tredimensionelt oplæg til hvordan et nyt multihus i Jystrup, kan se ud i Jystrup Heiner Gringmuth har udarbejdet det grafiske oplæg som kan ses her…

Maj 2014

Pressemeddelelsen ”Søholmhus - Et Landsbyprojekt i Jystrup” kan læses her…

April 2014

Indkaldelse til Borgermøde om opførelse af nyt Landsbyhus i Jystrup. Indkaldelsen kan læses her…

2012 - 2014

Søholmhus-Gruppen der blot bestod af 3 personer i starten, brugte årene fra 2012 – 2014 på diverse lobbyarbejde i forhold til Ringsted kommunes byråd og forvaltning, samt interessentgrupperne i Jystrup. Gennem møder med alle instanser, blev der i disse år skabt en god dialog, som foreningen i 2017 fortsat nyder stor fordel af. Søholmhus Gruppen blev ligeledes udvidet betragteligt med flere personer i løbet af disse år og projektets interessenter og bidragsydere blev ligeledes kortlagt i forhold til behov og ønsker (det der i dag kendes som Jystrups Helhedsplan). I 2014 var vi oppe på at have 10-12 personer der arbejdede med henholdsvis politiske / finansielle aktiviteter, samt grafiske fremstillinger er det samlede behov.

Februar 2012

Borgermøde afholdt i ”Et Aktivt Jystrup” med stor opbakning. Det var dette møde der medførte tilblivelsen af Søholmhus-Gruppen, som en arbejdsgruppe nedsat under Landsbyforeningen for Jystrup & Omegn. Referatet fra Borgermødet kan læses her…

Juni 1989

Blot lidt historie der viser at en udvidelse af de nuværende faciliteter ikke er et nyt påfund. Allerede efter mindre end 10 år efter at det nuværende Aktivitetshus var opført, var der behov for en udvidelse, som desværre i 2017, endnu ikke er blevet gennemført. Brev fra kommunen vedr. sammenlægning af matrikel 7D-7P kan læses her…